Zákaznícke centrum
Výber predajne môže ovplyvniť skladové zásoby vybraného tovaru, jeho cenu, prípadne aj cenu dopravy.
Prihlásenie
0
menu

Zníženie namáhania podzemných častí stavby vodou

uverejnené: 2. 4. 2024

Pri starších objektoch je vlhkosť muriva suterénu skôr pravidlom a výnimkou nie sú, bohužiaľ, ani novšie stavby, kde bola hydroizolačná ochrana spodnej stavby poddimenzovaná alebo nesprávne zrealizovaná. Častou príčinou výskytu vlhkosti v murive suterénu je absencia alebo nesprávna realizácia odvodnenia zásypu stavebnej jamy v kombinácii s nevhodne zrealizovanou hydroizolačnou vrstvou, resp. už po jej životnosti.

Paris

RIEŠENIE

Pri voľbe izolačného systému podpivničenej spodnej stavby odporúčame sa vždy obrátiť na špecializovanú projekciu. V prípade jednoduchého pôdorysu spodnej stavby s max. jedným podzemným podlažím, bez čiastočného podpivničenia, s maximálnou hladinou podzemnej vody v bezpečnej úrovni pod základmi objektu a s možnosťou odvodu vody z obvodovej drenáže je možné využiť nižšie opísané riešenie.

To spočíva v odkopaní muriva suterénu pod úroveň vodorovnej hydroizolácie podlahy suterénu (nie je možné ale zasahovať do aktívnej zóny základov), vytvorení obvodového betónového žľabu spádovaného v pozdĺžnom aj priečnom smere pre uloženie vodorovnej líniovej drenáže z perforovaného potrubia obsypaného štrkom, očistenie a vyrovnanie muriva suterénu, realizácia hydroizolačného systému z povlakovej hydroizolačnej vrstvy tvorenej modifikovanými asfaltovanými pásmi alebo stierkovými hydroizolačnými systémami, realizáciou obvodovej drenáže.

V prípade požiadavky na zateplenie stien suterénu odporúčame použiť tepelnú izoláciu z extrudovaného polystyrénu. Ďalej nasleduje realizácia zvislej plošnej drenáže nopovou fóliou s integrovanou filtračnou textíliou. Nakoniec nasleduje spätný zásyp nepriepustnou zeminou, hutnenie po vrstvách spoločne s pokládkou zvisle orientovaných ochranných dosiek proti poškodeniu už zrealizovaných vrstiev. Zrealizujú sa finálne úpravy terénu okolo stavby v spáde smerom od stavby.

Povrchy terénnych úprav je vhodné realizovať nepriepustné, aby voda nemohla vo veľkej miere vsakovať v bezprostrednom okolí stavby. Pre vodorovnú líniovú drenáž sa používa perforované potrubie, pre zásyp odporúčame prané riečne kamenivo frakcie 16–22 mm, pre filtračnú vrstvu okolo zásypu odporúčame netkanú textíliu FILTEK 300. Povlakovú hydroizoláciu proti vode a radónu odporúčame realizovať z asfaltovaných pásov GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Ako penetračný náter pred realizáciou hydroizolácie odporúčame použiť náter DEKPRIMER. V prípade voľby stierkovej hydroizolačnej vrstvy odporúčame Sika Igolflex-101 v celkovej hrúbke 4 mm s výstužnou vložkou. V prípade požadavky na zateplenie muriva suterénu odporúčame použitie XPS L 300 kPa, prilepený lepiacou hmotou webertec 915 alebo Sika Igolflex-101. Pre zvislú drenážnu vrstvu odporúčame nopovú fóliu s integrovanou textíliou DEKDREN G8. Ako ochrannú vrstvu pred mechanickým poškodením hutnením odporúčame OSB 3 KRONO P+D 15.

POSTUP

1. Najprv odporúčame zrealizovať kopanú sondu k úrovni päty muriva suterénu. Cieľom je zistiť presnú skladbu pôvodnej hydroizolačnej konštrukcie, materiálové riešenie nosných a ochranných konštrukcií a ich rovinatosť. Ďalej je potrebné konzultovať s geológom a statikom možné použitie drenáže a postup realizácie. Je možné, že statik predpíše realizáciu výkopu po etapách.

2. V prípade, že je možné okolie objektu s ohľadom na ovplyvnenie vlastností zemín odvodniť a je technicky aj legislatívne možné odviesť vodu z drenáže, pristúpime k odkopaniu objektu. Výkop môže byť ručný alebo strojový. Odporúčame použitie minirýpadla. Je potrebné počítať so zásahom do okolitých plôch.

3. Pôvodnú odhalenú hydroizoláciu, murivo suterénu alebo ochrannú prímurovku hydroizolácie je potrebné očistiť. Podklad by mal byť súdržný, rovný, bez ostrých výstupkov a hrán. V prípade nerovnosti muriva suterénu alebo ochrannej prímurovky je potrebné zrealizovať vyrovnanie. Podľa rozsahu nerovností je možné zrealizovať dobetónovanie, vyrovnanie cementovou jadrovou omietkou weberdur cementový a pod.

4. Na dno výkopu, min. 200 mm pod vodorovnou hydroizoláciou, zrealizujeme priečne (min. 3 %) aj pozdĺžne (min. 0,5 %) spádované betónové lôžko vodorovnej líniovej drenáže po obvode celého objektu. V rohoch a kútoch osadíme kontrolné a čistiace šachty. Dno lôžka nesmie zasahovať do aktívnej zóny základov.

5. Na vyspravené a vyrovnané murivo suterénu sa nanesie penetračný náter DEKPRIMER.

6. Povlakové hydroizolácie z asfaltovaných modifikovaných pásov GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL sa natavujú horákom na murivo suterénu. V prípade, že je ako hydroizolácia zvolená stierka Sika Igolflex-101, aplikuje sa zubovou stranou hladidla. V ideálnom prípade by malo dôjsť k prepojeniu pôvodnej vodorovnej a novej zvislej hydroizolačnej vrstvy. Zvislú hydroizoláciu ukončíme v ideálnom prípade min. 200 mm pod pôvodnou hydroizoláciou a stiahneme do betónového žľabu líniovej drenáže.

7. Do vytvoreného betónového lôžka uložíme líniovú drenáž z perforovaných drenážnych rúr, min. DN 100. V každej zmene smeru líniovej drenáže musí byť kontrolná alebo čistiaca šachta.

8. Líniovú drenážnu rúru obsypeme praným riečnym kamenivom frakcie 16–22 mm. Obsyp kameniva musí byť obalený filtračnou textíliou FILTEK 300.

9. V prípade požiadavky na zateplenie stien suterénu odporúčame použiť tepelnú izoláciu z extrudovaného polystyrénu. Tepelná izolácia sa k hydroizolácii z asfaltovaných pásov provizórne lepí hmotou webertec 915. V prípade, že hydroizoláciu tvorí SIKA Igolflex-101, tepelná izolácia sa lepí ďalšou vrstvou emulzie SIKA Igolflex-101 (spotreba pre lepenie je cca 2 l/m²).

10. Po zateplení muriva suterénu je potrebné vytvoriť súvislú plošnú drenáž. Použije sa nopová fólia s integrovanou filtračnou textíliou DEKDREN G8, ktorá sa kladie textíliou smerom k zemine.